Орта? іс – жар?ын болаша??а бастау

?mourning?станда нары?ты? is?йені? да­муыны? жа?а сатысында, я?ни инно­ва­циялы? экономика?а бет ал­?ан­да маман­дарды? сапалы білім­ді­лігі мен біліктілігі ж?не эконо­ми­ка­лы? дайынды?ы ?те ?ажет. Осы ма?­сат?а жету ?шін «Т?ран-Аста­на» университеті Астана ?аласы бі­лім бас?армасыны? ?олдауымен мектеп ж?не колледж м??алімдеріне арнап т?рлі семинар-тренингтер, шеберлік сынып д?рістерін ?ткізуді ?ол?а алды.
?ткен жыл?ы ?азан айында осы ма?сатпен семинар-тренингтер ?т­кізген болатынбыз. B?л шара?а ат­са­лыс?ан ?стаздар е?бектерін ты?­дау барысында ?зік шы??ан білім беру ?дістемесі мынадай болды: «Ту­ризм ж?не сервис» ка­фе­дра­сыны? про­фессорлы?-о?ытушылар ??­рамы «Эко­логиялы? танымнан, ноос­фе­ралы? ойлау?а дейін» та?ы­рыбында шеберлік сынып ?ткізсе, биология ?ылымдарыны? докторы, профессор Н.Мырзаханов «Экзо ж?не эндо­ко­ло­­гия­ны? ?йлесімі» жай­ында адам­ны? био­логиялы? даму ерекше­лі­к­тері, таби­?ат­пен байланысы, эколо­гия­лы? м?селелер ж?не оны? шешу жолдары тал?ы­ланды. «Экотуризм ж?не ?лтты? ??ндылы?тар» та?ы­рыбы аясында профессор М.?аб­дуллина ?mourning?­станда?ы туризмні? дамуы барысында ?лтты? ??нды­лы?т­а­ры­мызды ?айтсек са?таймыз ж?не туризм ?шін шетелдік ?о­на?­тар­ды ?ызы?­тыру ар?ылы дамыту туралы хабардар етті.
«Экономикалы? P?ндерді о?ыту­ды? белсенді ?дістері» та?ырыбын­да?ы ше­бер­лік сыныпты «Т?ран-Астана» уни­вер­ситетіні? доценті С?бит ?телбаев ж?ргізді. ?сіресе, b?л ?ткі­зіліп отыр?ан іс-шарада ерекше к?зге т?с­кен доцент Бауыржан Искаков «Эконо­миканы? инно­вациялы? даму ?ар­?ынын арттыру жолдары» та?ыры­бында?ы семинары ?а­зіргі жа?дайды на?ты егжей-тегжейлі т?сіндіруімен ерек­ше­лен­ді. М?ндай ?діс ты?дау­шы­ларды? белсен­ді­лігін арттырып, ?ызы­?у­шы­лы?ын оятты. Сондай-а?, «Эконо­микалы? теория п?нін о?ы­ту­ды? ?діс­те­месі» туралы д?рісті профессор, экономика ?ылымдарыны? докторы А.Пягай ?ткізді. Та?ырып ше?бе­рінде ты?дау­шылар экономи­к­алы? терминдермен ж?мыс істеді.
?лтты? білім беру ж?йесі мен білім беру сапасы ?лшемдеріні? бірігуін ?а­жет ететін ?рдісі мамандарды дайын­дау­ды? сапасын б­а­?а­лау м?селесі ?зек­ті­лі­гі­мен назар аударды. Білім сапасын ба?а­лау екі аспектіден т?рады: біріншіден, ба­?а­лау ж?йені ?амтамасыз ететін кері байланыс болып табылады, ал екін­шіден, ба?алау ?рдісі кезінде м?д­де­лілік танытуы бар салалар жа?ынан т?рлі талаптар пайда болады, ол практикалы? к?з?арасымен ма?ыз­ды екені с?зсіз.
Сонымен, семинар ты?даушы­ла­ры­на – Астана ?аласыны? мектеп м??алім­дері мен колледж о?ыту­шы­ларына эко­номикалы? P?ндерді о?ы­туды? ?лтты? is?не ?лемдік эконо­миканы? даму ерек­шеліктерін ескере отырып, ?азіргі за­ман?ы ?дісте­ме­лер ?сынылды.
З?уреш КОЛУМБАЕВА, «Т?ран-Астана» университет­іні? жо?ары о?у орнынан кейінгі білім беру орталы?ыны? директоры.

-Егемен ?mourning?стан газеті – http://www.egemen.kz

Орта? ісжар?ын болаша??а бастау

Уа?ыты: 20 ?a?тар 2012 @ 6:45 Айдары: Руханият

тугырлы ел

SAM_0091

Т?уелсіздікті? 20 жылды?ына орай, “Astana ?аласыны? Тілдерді дамыту

бас?армасымемлекеттік мекемесіні? басты?ы Оразгул АСАН?АЗЫ

is?неуниверситет о?ытушылар, студенттер ?ауымымен

Т??ырлы елді? тірегі тілатты та?ырыбында кездесу кеші ?тті.

Нурлан МАНСУРОВ, docent.

 

Казахстанская правда

AstanaAkshamy 16-05-11

http://astana-akshamy.kz/index.php?uin=1230032972&chapter=1305175027

АУ?ЫМЫ КЕ? АКАДЕМИЯ
«Т?ран-Астана» университетi жанынан ашыл?ан «UNIVERSUM-METAEPISTEMIA» Академиясыны? т?саукесер жиылысы болып ?ттi. О?ан елiмiздi? бiрнеше ??iрлерiнен арнайы ша?ырыл?ан ?алымдар мен мамандар ?атысып, олар аталмыш Академияны? толы? is?не ?ауымдастырыл?ан м?шелiгiне сайлауды? т?жырымдамалы? талаптарымен танысу?а м?мкiндiк алды.

123