Именные стипендиилучшим

В университете «Туран-Астана» пятерым студентам присвоены именные стипендии космонавта-исследователя Тохтара Аубакирова.
Торжественная церемония вручения сертификатов именных стипендий Героя Советского Союза, Doctor of Technical Sciences, профессора Тохтара Аубакирова проводится ежегодно. Вот и на этот раз первый космонавт Казахстана лично вручил стипендии пяти лучшим студентам университета.
На этот раз их обладателями стали студенты Мадияр Тохпаров, Жусипжан Жамаш, Мадина Сыздыкова, Еркежан Манапова и Нуржамал Бекболатова.
Мне очень приятно наблюдать за успехами наших студентов, которые достигают вершин не только в учебе, но и в личностном росте, – поздравила награжденных ректор университета Гульжамал Джапарова. – Отрадно осознавать, что из студентов, окончивших университет «Туран», вырастают квалифицированные специалисты, которые с легкостью находят себе работу и трудятся на благо нашей страны.
Тамара СЕРГАЗИНА
http://vechastana.kz

ЛАТЫН ?АРПІНЕ К?ШУ – ЗАМАН ТАЛАБЫ

Мемлекет басшысы биыл?ы «?mourning?­стан-2050» Стратегиясы – ?алып­тас?ан мемлекетті? the same?а саяси ба?ыты» атты ?mourning?стан хал?ына Жолдауында к?пті? to?кейінде ж?рген латын ?ліпбиіне к?шу м?селесіне де н?кте ?ойды. Онда: «Біз 2025 жылдан бастап, ?ліпбиімізді латын ?арпіне, латын ?ліпбиіне к?шіруге кірісуіміз керек. B?л – ?лт болып шешуге тиіс принципті м?селе», – деп атап к?рсетті. Президентті? осы бастамасы жалпы халы?you? заман талабына с?йкес жасал?ан м?лімдемесі деп білеміз.
Осыдан кейін іле-шала ?ліпби та­?ырыбы ж?ртшылы? арасында ке?і­нен тал?ы?а т?сіп кетті. Осындай тал?ы­лау­ды? бірі – Астана ?аласында?s "T?ран-Астана» университетінде «?mourning? жазуында латын ?ліпбиіні? ?ажеттілігі» деген та?ырыпта ?рбіген д??round ?table.

D??round ?стелді? th?саты – б?гінгі ?mourning?станды? білім беру саласында?ы латын ?ліпбиін ?алыптастыру ж?йесі, оны енгізуді? басты ба?ыттары мен о?in t-?rbïe ?дерісіне енгізілетін ?згерістер, ой-пікірлер мен ат?арылатын іс-шара­лар жайын с?з ету. E? бастысы, латын ?ліпбиіне к?шу ?ажеттілігін жалпы халы??а жеткізу.

Жиын?а осы м?селеге орай ж?мыс ат?арып ж?рген, я?ни латын ?ліпбиі жайлы ой-пікірлерін білдіріп, ?алам тербеп ж?рген ?алымдар ?relational. Атап айт?then, Д.?уб?кіров, Т.?дбік?рім, Т.?бді?адырова, Ж.?а­рини, Ш.Шаяхметов атында?ы Тілдерді да­мы­туды? ?йлестіру-?дістемелік рес­пуб­­ликалы? орталы?to the? мамандары мен «Т?ран-Астана» университеті ?леу­меттік-гуманитарлы? P?ндер кафе­дра­сыны? about?ытушы-профессорлар ??ра­мы ж?не Астана ?аласында?ы орта о?y outlets? m??алімдері.
D??round ?стелде мына м?селелер тал?ыланды: ?mourning? жазуыны? тарихына ?Winter?аша шолу; латын ?ліпбиіні? ?mourning? жазуында?ы ?лгілері; the same?a ?ліпбиді ен­гізу жолдары; латын ?ліпбиіні? ?олда­нысына ?сыныстар.
Жоспарлан?ан іс-шара осы атал?ан ба?ыттар негізінде дайындал?ан ша?ын слайд к?ріністерінен басталды. Онда латын ?ліпбиіне орай айтыл?ан сан т?рлі пікірлер, я?ни БА?-та жары? to?рген ма?алалар мен интернет порталдарда?ы ойлар ж?не латын ?ліпбиіні? жобалары жайлы ?зірленген ?ліпби к?ріністері ?сынылды.
Латын ?ліпбиіне к?шу б?гін ?ана айтыл?ан д?ние емес, b?л м?селе б?дан ілгеріде, t?уелсіздікті ал?ан т?ста к ?теріліп, ?алымдарды? ?accurate m?селелеріне айнал­?алы ?ашан. Сонды?тан б?л жайлы ?зге т?ркі халы?тарыны? іс-т?жірибелері сараланып, тал?ыланып ерекше атап ?тілді. Оны? ішінде ?зірбайжан, ?ыр?ыз, ?збек, t?рік халы?тарыны? to?шу жайы. Олар жіберген ол?ылы?тарды? ?айталанбауы ж?не орта? бір арнада ?алыптасуы да тілге тиек етілді. B??ан т?рік тіліні? маманы Жа?ангер ?ариниді? ?ріптерді та?балауда?ы дыбысты? ерекшеліктерді? са?талуы ?те ма?ызды екендігі аталса, екінші тараптан ?ліпбиді алмастыруда?ы саяси м?селелерді? де барлы?ын атап ?ткендігі к??ілге ?онымды болды.
D??round ?стелде латын ?ліпбиімен айналысып ж?рген ?алымдарды? да пі­кір­­­лері ты?далды. Онда б?л жазу?а к?­шу­де ?сыныл?Hunting ?ліпбилерді? th?ыз­ды­лы?ы, ?зектілігі сараланып талданды. Осы м?селемен айналысып ж?рген ?а­лым­дарымызды? ой-пікірлері ?атысу­шы­лар?а жа?а бір серпіліс тудыр?андай болды. Ол пікірлерді? ?зегі – латын ?ліпбиі а?ылшын ?ліпбиі негізінде жасалса д?рыс болатынды?ы жайлы ?сыныстар. Сондай-а? ?mourning? хал?ы латын ?ліпбиіне ал?аш к?шіп жат?ан жо?, ол ?ліпби жазу тарихымызда бол?анды?ын тілге тиек етіп, b?л ?ліпбиге ?айтадан ену деп ?абылдау керектігі ерекше атап ?тілді.
Мемлекет басшысы Жолдауында айтыл?ан жо?ары­да?ы пікірлерді негізге ала отырып, ?mourning? хал?ы ?аншама ?иын кезе?дерді бастан кешсе де, ?difficulties??а бой бермей кел­ген ?рпа?you? ?сер ?рісі ке? екендігін ай?ындайтын жас­тарды? да ой-пікірлері ты?далды. Оларды? ойынша, ?mourning? тіліне икемделген латын ?ліпбиіне к?шуді ескеру керек. B?л – ?лемдік жа?анданудан ?алмау?a, ?рпа?you? интернет тілін жетік игеруіне, it is? бастысы, ?mourning? тілін жа??ырту?а жа?­дай ту?ызады.
T?йіндей келгенде, d??round ?Stealth ?атысушылар к?пшілік ?ауым?а б?гінгі жа­?андану заманында латын графика­сыны? th?ыздылы?ы ерекше екендігі атап ?successful, соны? негізінде ?mourning?стан­ды?тарды? да осы бастамалар?а н?тижелі т?рде ?ол жеткізеді деп сенім білдіріп, ізгі ниеттерге с?ттілік тілеумен ая?талды.
n?рлан МАНС?РОВ,
филология ?ылымдарыны? кандидаты

www.halyksozi.kz

?арышкер атында?ы стипендия

Жуырда «Т?ран-Астана» университетінде Халы? ?a?dream, белгілі ?арышкер, техника ?ылымдарыны? докторы, профессор То?narrow ?уб?кіров атында?ы атаулы стипендия сертификаттарын табыстау р?сімі ?successful.
Салтанатты кешті аш?ан уни­­­­­верситет ректоры, профессор Г?лжамал Жапарова атаулы стипендияны? студенттерді? озат о?уы мен ?ылыми-зерттеу ж?­­­­­мыстарында?ы жетістіктерін, шы­­­?армашылы? is?не іскерлік бел­сенділіктерін материалды? t?р­?ыда мада?тау ?шін та?а­йын­­­дал?анды?ын айтты. Ректор б?л секілді шаралар «Т?Astana-healing "unyversytetini? білімді, b?секеге ?абілетті мамандар даярлау?а серпін беретінін де атап ?successful.
Сонымен, 2013 year?ы атау­­­­лы стипендияны иемденген ?з­дік студенттер туралы бі­рер с?with. B?л жолы стипендия «Мем­­­­ле­­­­­­кеттік ж?не жергілікті бас­?ару» маманды?to the? 2-курс сту­денті Ж?сіпжан Жамаш?a, «Пси­­­­­­­­­­­хо­­­­­ло­гия» маманды?ы бойынша 1 is?не 3-курс студенттері Н?ржамал Бек­­болатова мен М?­дина Сыз­­ды?ова?a, «Аударма ісі» ма­ман­ды?to the? 2-курс студенті Ер­кежан Манапова?а ж?не «Мем­­­­­ле­кет­тік ж?не жергілікті бас?ару» ма­манды?to the? 2-курс студенті М?дияр Т??патов?а та?айындалды.
Салтанатты музыка мен ?ол шапала? аясында белгілі ?арышкер То?narrow ?уб?кіров лауреаттар?a ?with ?олымен сертификаттар тапсырды. Ол университет дайындайтын жас мамандар?а ж?мыс орындары ?ажет екендігін, мамандарды? даярлануына тек жо?further?у орындары ?ана емес, мемлекет те аса м?дделі болуы тиістігін баяндады. «Жас мамандар елімізді? тірегі болуы ?ажет, сонды?тан жастар тере? білім алумен ?атар, ?з к?сібіні? шы?ына жетуге университет ?абыр?асынан дайындала бастаса, ол ?лкен жетістік», деді ?арышкер.
«Егемен-а?парат».

TO SUCCESS - THROUGH LABOR

IMG_5003

№ 130 (2895). SATURDAY, 3 NOVEMBER 2012 OF THE YEAR

TO SUCCESS - THROUGH LABOR

In the "Turan-Astana" University discussed issues of social modernization of the country

The participants of the "round table" on "20 Steps to the Universal Society of Labor: the path to a brighter future " – known public figures, teachers and students - have emphasized the idea: State is not obliged to be a donor to the public, in front of, citizens, and especially young people, We must work and strive to contribute to the development of the country:

However, no matter how advanced in their field you may be, you are useless without the Fatherland love for her, sure Majilis deputy Abai Tasbolatov important aspect of teaching, Lieutenant-General calls the educational process, which the, in his opinion, higher education should be.

I - a graduate of Kyzylorda State University Korkyt ata, on pure Kazakh said bronze medalist of the London Olympics Marina Volnova. In the future, I want to express themselves not only in sports, but also in the field of law. I want to be familiar with the state laws and work for the good of their country. To this end, I went to the University "Turan-Astana" specialty "Law". I think, everywhere - and in study, in sports - most importantly - it is work.

Alia TYULKUBAEVA

non-professionals, T?RBIELEU MA?important

Yesterday in the capital?s "T?Astana-healing "unyversytetini? m?jilis hall in Astana?Could not?further?y outlets? about?ıtwşı professors and high school ?stazdary, deputies, as well as? students ?shot?to qualify, Jar?bolasha??"Dr.??round ?table ?organized.

D??round ?Stealth ?President of the participants? «?mourning?Tax and Investment Center? ?social update??ırtılwı: Жал­пы?a Middle? E?backing ?about?title ?а­рай 20 ?fly to?дарла­малы? th?Check ?as snakes,

to?keylerinde same?When they see views?Liszt. The event is organized by the "T?Astana-healing "unyversytetini? D rectors?ljamal opened Zhaparova. He is the President of the country? education?system ?relational ?Lake?a?Hunting, ?сі­ресе, ?National? education?new system?art, about?in t-?rbïe ?derisine ?the introduction of changes, education ?ыз­меттерін ?available as m?Legal Quarter?many come, b?These ?pressing problems?oh pshilik ?axis?then, ?about?to individuals?th the?Selects?received CE?a ?suggested healthy?anda of?said tılanatının.

During the event,?h with?Senate ylegen? MPs Ertar?Are you an Astayev?software? ??was? "State Folk??not a donor, of citizens? ?l-au?atyn to?teru ma?In order ?he riptes?ling am?"The basic idea should be Miss??ireginde youth?р­биелеу ?drew attention to the needs of. it ?current ?world economy? is?yede is?given labor discrimination, Yes?darıstardı? t?p-roots and th??el-. And a deputy? Senate ?traveled document?the drafts of the Quarter?While ?successful. This? b?This meeting?a ?atıstısı "law" On Youth? ekenіn of?cally, F? wash the hair? discussed at the plenary session soon?said ılanatının.

Al M?jilis deputy Abai mainly Tasbulatov?rbiege, otans?ygiştikke ?relational s?with ?Lake?appears. mountain? ?rla?Anna? six years?a convicted, man ?ltirhenni? five years?a sottalatını, sometimes even RA?ımşıldı??a freedom of entering??th?name or some of the parents "?you" ?rılardı? el ?Finance ?th?title aside ?open the way, now ?are coming alıptasıp?young people are? deadly poison ?Speaking on the actions that, youth otans?yhishtikke t?rbieleu ?to ?lkenderdi? ?with Olaru?a ?the sample should know that St?ttedi.

D??round ?Steller London Olympics among students? ?Ola is?ldegeri, "T?Astana-healing "unyversytetini? student Marina Volnova?received CE. all is?Bex no?Did any height?ыndыru m?You can not, as well as? education and e?back with each other?­тыратын ??gestures expressed.

B?This event? feature - St??round ?stelge telly?then ap?by Almaty?s "T?wounds "universitetіnі? where ?tenant was. students in the body?then ap?by deputies and professors?a ?sources of POPs?ан­дыр?Some m?­селелерге ?relational s?ra?were referred narrow.

Aig?l SEYILOVA,

"Egemen ?mourning?apartment".

Article about us “evening Astana”

Evening

№ 51 (2816). THURSDAY, 3MAY 2012 OF THE YEAR
H A P L E E F S T A L F - 'T I D P yery T P A N A »
The Republican Student Olympiad on specialty "Tourism" owner of the first place was the team of the University "Turan-Astana" with the great and the proud name of "Tigers Turan".
The purpose of the Olympiad - improving the quality of training, increase students' interest in their chosen profession. It passes two stages: Qualifying и Final. The first round of Qualifying (qualifying) held remotely, where teams defended their projects. Final second round (final), in which teams competed on the techniques and tactics of all-round tourism.
In the competition was attended by all 29 commands, three of which - Russian. In the final, the team of the University "Turan-Astana" has demonstrated professionalism, aspiration and persistence. Feedback from team members themselves, this competition has taught them to learn from each other, keeping calm, be a mountain for each other. And to understand the simple truth, that unity - a force.

Широкий резонанс

За строкой Послания Президента народу Казахстана «Казахстан на пути к ускоренной экономической, социальной и политической модернизации»

Широкий резонанс не только в Республике, но и во многих странах мира получило январское Послание Президента народу Казахстана «Казахстан на пути к ускоренной экономической, социальной и политической модернизации». Свидетельство томумногочисленные отклики представителей мировой политической элиты, публикации, теле- и радиорепортажи о социально-экономическом, культурном и политическом развитии Республики в международных СМИ.
Не стал исключением и профессорско-преподавательский состав университета «Туран-Астана». 10 February 2012 года в актовом зале университета состоялось собрание, посвященное обсуждению Послания Президента Республики Казахстан, лидера нации Н.А. Назарбаева народу Казахстана.
С приветственным словом выступила ректор университета «Туран-Астана», профессор Г.А. Джапарова. В своем выступлении ректор отметила, что коллектив университета «Туран-Астана» с чувством высокой ответственности своего непосредственного участия воспринял грандиозные по своему масштабу и значимости эпохальные планы и задачи, выдвинутые Президентом в своем Послании.
Модератором собрания – д.э.н., профессором кафедры «Экономические дисциплины» А.А.Пягаем, было отмечено, что красной нитью через все Послание прошла мысль о том, что Казахстану жизненно важно найти оптимальный баланс между экономическими успехами и обеспечением общественных благ. Это означает, что все те экономические успехи и достижения, которых добился Казахстан за годы своего независимого развития, должны стать основой для качественного роста уровня жизни и благосостояния казахстанцев.
В Послании прозвучал целый ряд новых интересных идей и предложений, которые были раскрыты докладчиками-преподавателями университета:
1. Iskakov BM, Candidate of Economic Sciences, доцент кафедры «Экономические дисциплины» в своем докладе раскрыл суть создания эффективной системы обучения и содействия в трудоустройстве, способствующей развитию предпринимательства на селе, повышению мобильности трудовых ресурсов, направленной на трудоустройство в центрах экономической активности Казахстана;
2. Батырханов Г.К., Candidate of Historical Sciences, доцент кафедры «Социально-гуманитарные дисциплины» в своем докладе разъяснил программу «Доступное жильё», направленную на обеспечение собственным жильём более полумиллиона молодых семей;
3. Рамазанова А.С., кандидат юридических наук, доцент кафедры «Правоведение» в своем докладе раскрыла суть программы «Региональное развитие» направленной на развитие малых городов;
4. Жузбаев С.С., кандидат физико-математических наук, доцент кафедры «Информационные технологии» в своем докладе разъяснил программу «Повышение качества государственных услуг населению» через развитие электронного правительства, которое позволит упростить административные процедуры, повысит компьютерную грамотность населения;
5. Барсукова Р.А., кандидат юридических наук, Professor, заведующая кафедрой «Правоведение» в своем докладе раскрыла суть программы «Улучшение кадрового потенциала», направленной на подготовку квалифицированного политического класса управленцев, составляющих основу новой управленческой элиты в ХXI веке;
6. Атамбаев К.Д., старший преподаватель кафедры «Правоведение» в своем докладе разъяснил программу «Модернизация судебной и правоохранительной систем», направленную на пересмотр порядка формирования судейского корпуса и качественное кадровое обновление правоохранительных и специальных органов;
7. Мандыкаева А.Р., Ph.D., доцент кафедры «Психология» в своем докладе раскрыла суть программы «Качественный рост человеческого капитала в Казахстане», направленной на внедрение в процесс обучения современных методик и технологий для повышения качества педагогического состава, создания независимой системы подтверждения квалификации, расширения доступности образования для молодежи;
8. Кобка Ю.В., доцент кафедры «Экономические дисциплины» ознакомил присутствующих с программой «Совершенствование пенсионной системы РК», направленной на выработку предложений со стороны Правительства и Национального банка по совершенствованию пенсионной системы;
9. Утельбаев С.А., доцент кафедры «Экономические дисциплины» в своем докладе раскрыл суть программы «Индустриально-инновационные проекты Казахстана», направленной на формирование и развитие передовых кластеров нашей экономики;
10. Мырзаханов Н.М., доктор биологических наук, профессор кафедры «Туризм и сервис» в своем докладе презентовал программу «Развитие сельского хозяйства», направленную на разработку программ по развитию сельскохозяйственного производства.
В заключение профессором А.А.Пягаем были подведены итоги по десяти направлениям Послания, в которых были затронуты актуальные вопросы именно тех сфер общественной жизни страны, решение которых повлияет на состояние внутреннего и внешнего «самочувствия» Казахстана.

123