Орта? іс – жар?bolasha??а бастау

?mourning?станда нары?ты? is?йені? да­муыны? жа?а сатысында, я?ни инно­ва­циялы? экономика?а бет ал­?ан­да маман­дарды? сапалы білім­ді­лігі мен біліктілігі ж?не эконо­ми­ка­лы? дайынды?ы ?те ?ажет. Осы ма?­сат?а жету ?шін «Т?ран-Аста­на» университеті Астана ?аласы бі­лім бас?армасыны? ?олдауымен мектеп ж?не колледж м??алімдеріне арнап т?рлі семинар-тренингтер, шеберлік сынып д?рістерін ?ткізуді ?ол?а алды.
?ткен жыл?ы ?азан айында осы ма?сатпен семинар-тренингтер ?т­кізген болатынбыз. B?л шара?а ат­са­лыс?Hunting ?стаздар е?бектерін ты?­дау барысында ?зік шы??ан білім беру ?дістемесі мынадай болды: «Ту­ризм ж?не сервис» ка­фе­дра­сыны? про­фессорлы?-about?ıtwşılar ??­рамы «Эко­логиялы? танымнан, ноос­фе­ралы? ойлау?а дейін» та?ы­рыбында шеберлік сынып ?ткізсе, биология ?ылымдарыны? докторы, профессор Н.Мырзаханов «Экзо ж?не эндо­ко­ло­­гия­ны? ?йлесімі» жай­ында адам­ны? био­логиялы? даму ерекше­лі­к­тері, таби­?ат­пен байланысы, эколо­гия­лы? m?селелер ж?не оны? шешу жолдары тал?ы­ланды. «Экотуризм ж?не ?National? ??ндылы?тар» та?ы­рыбы аясында профессор М.?аб­дуллина ?mourning?­станда?ы туризмні? дамуы барысында ?National? ??нды­лы?т­а­ры­мызды ?айтсек са?таймыз ж?не туризм ?шін шетелдік ?о­на?­тар­ды ?ызы?­тыру ар?ылы дамыту туралы хабардар етті.
«Экономикалы? P?ндерді о?ыту­ды? белсенді ?дістері» та?ырыбын­да?ы ше­бер­лік сыныпты «Т?ран-Астана» уни­вер­ситетіні? доценті С?бит ?телбаев ж?ргізді. ?сіресе, b?л ?ткі­зіліп отыр?ан іс-шарада ерекше к?зге т?с­кен доцент Бауыржан Искаков «Эконо­миканы? инно­вациялы? даму ?ар­?ынын арттыру жолдары» та?ыры­бында?ы семинары ?а­зіргі жа?дайды на?ты егжей-тегжейлі т?сіндіруімен ерек­ше­лен­ді. M?These ?діс ты?дау­шы­ларды? белсен­ді­лігін арттырып, ?ызы­?у­шы­лы?ын оятты. Сондай-а?, «Эконо­микалы? теория п?нін о?ы­ту­ды? ?діс­те­месі» туралы д?рісті профессор, экономика ?ылымдарыны? докторы А.Пягай ?ткізді. Та?ырып ше?бе­рінде ты?дау­шылар экономи­к­алы? терминдермен ж?мыс істеді.
?National? education?йесі мен білім беру сапасы ?лшемдеріні? бірігуін ?а­жет ететін ?рдісі мамандарды дайын­дау­ды? сапасын б­а­?а­лау м?селесі ?зек­ті­лі­гі­мен назар аударды. Білім сапасын ба?а­лау екі аспектіден т?рады: біріншіден, ба­?а­лау ж?йені ?амтамасыз ететін кері байланыс болып табылады, ал екін­шіден, ба?алау ?рдісі кезінде м?д­де­лілік танытуы бар салалар жа?ынан т?рлі талаптар пайда болады, ол практикалы? to?with?арасымен ма?ыз­ды екені с?зсіз.
Сонымен, семинар ты?даушы­ла­ры­на – Астана ?city? мектеп м??алім­дері мен колледж о?ыту­шы­ларына эко­номикалы? P?ндерді о?ы­туды? ?National? is?не ?лемдік эконо­миканы? даму ерек­шеліктерін ескере отырып, ?азіргі за­ман?ы ?дісте­ме­лер ?сынылды.
WITH?уреш КОЛУМБАЕВА, "T?ран-Астана» университет­іні? жо?further?у орнынан кейінгі білім беру орталы?ыны? директоры.

-Егемен ?mourning?стан газеті – http://www.egemen.kz

Орта? ісжар?bolasha??а бастау

Уа?ыты: 20 ?a?тар 2012 @ 6:45 Айдары: Руханият

twgırlı

SAM_0091

T?independence? 20 year?dedicated to, “Astana ?city? development of languages

head?Armas ” public institution? main?ASEAN Orazgul Alma?ABC

is?neuniversitet about?ıtwşılar, students ?awımımen

“T??ırlı country? language support”in the name?The evening meeting topic ?successful.

Nurlan Mansurov, docent.

 

Казахстанская правда

AstanaAkshamy 16-05-11

http://astana-akshamy.kz/index.php?uin=1230032972&chapter=1305175027

АУ?ЫМЫ КЕ? АКАДЕМИЯ
"T?ран-Астана» университетi жанынан ашыл?ан «UNIVERSUM-METAEPISTEMIA» Академиясыны? t?саукесер жиылысы болып ?ттi. ABOUT?ан елiмiздi? бiрнеше ??iрлерiнен арнайы ша?ырыл?Hunting ?алымдар мен мамандар ?атысып, олар аталмыш Академияны? толы? is?не ?ауымдастырыл?ан м?шелiгiне сайлауды? t?жырымдамалы? талаптарымен танысу?а м?мкiндiк алды.

123