Именные стипендии – лучшим

В университете «Туран-Астана» пятерым студентам присвоены именные стипендии космонавта-исследователя Тохтара Аубакирова.
Торжественная церемония вручения сертификатов именных стипендий Героя Советского Союза, доктора технических наук, профессора Тохтара Аубакирова проводится ежегодно. Вот и на этот раз первый космонавт Казахстана лично вручил стипендии пяти лучшим студентам университета.
На этот раз их обладателями стали студенты Мадияр Тохпаров, Жусипжан Жамаш, Мадина Сыздыкова, Еркежан Манапова и Нуржамал Бекболатова.
– Мне очень приятно наблюдать за успехами наших студентов, которые достигают вершин не только в учебе, но и в личностном росте, – поздравила награжденных ректор университета Гульжамал Джапарова. – Отрадно осознавать, что из студентов, окончивших университет «Туран», вырастают квалифицированные специалисты, которые с легкостью находят себе работу и трудятся на благо нашей страны.
Тамара СЕРГАЗИНА
http://vechastana.kz

ЛАТЫН ?АРПІНЕ К?ШУ – ЗАМАН ТАЛАБЫ

Мемлекет басшысы биыл?ы «?аза?­стан-2050» Стратегиясы – ?алып­тас?ан мемлекетті? жа?а саяси ба?ыты» атты ?аза?стан хал?ына Жолдауында к?пті? к?кейінде ж?рген латын ?ліпбиіне к?шу м?селесіне де н?кте ?ойды. Онда: «Біз 2025 жылдан бастап, ?ліпбиімізді латын ?арпіне, латын ?ліпбиіне к?шіруге кірісуіміз керек. Б?л – ?лт болып шешуге тиіс принципті м?селе», – деп атап к?рсетті. Президентті? осы бастамасы жалпы халы?ты? заман талабына с?йкес жасал?ан м?лімдемесі деп білеміз.
Осыдан кейін іле-шала ?ліпби та­?ырыбы ж?ртшылы? арасында ке?і­нен тал?ы?а т?сіп кетті. Осындай тал?ы­лау­ды? бірі – Астана ?аласында?ы «Т?ран-Астана» университетінде «?аза? жазуында латын ?ліпбиіні? ?ажеттілігі» деген та?ырыпта ?рбіген д??гелек ?стел.

Д??гелек ?стелді? ма?саты – б?гінгі ?аза?станды? білім беру саласында?ы латын ?ліпбиін ?алыптастыру ж?йесі, оны енгізуді? басты ба?ыттары мен о?у-т?рбие ?дерісіне енгізілетін ?згерістер, ой-пікірлер мен ат?арылатын іс-шара­лар жайын с?з ету. Е? бастысы, латын ?ліпбиіне к?шу ?ажеттілігін жалпы халы??а жеткізу.

Жиын?а осы м?селеге орай ж?мыс ат?арып ж?рген, я?ни латын ?ліпбиі жайлы ой-пікірлерін білдіріп, ?алам тербеп ж?рген ?алымдар ?атысты. Атап айт?анда, Д.?уб?кіров, Т.?дбік?рім, Т.?бді?адырова, Ж.?а­рини, Ш.Шаяхметов атында?ы Тілдерді да­мы­туды? ?йлестіру-?дістемелік рес­пуб­­ликалы? орталы?ыны? мамандары мен «Т?ран-Астана» университеті ?леу­меттік-гуманитарлы? п?ндер кафе­дра­сыны? о?ытушы-профессорлар ??ра­мы ж?не Астана ?аласында?ы орта о?у орындарыны? м??алімдері.
Д??гелек ?стелде мына м?селелер тал?ыланды: ?аза? жазуыны? тарихына ?ыс?аша шолу; латын ?ліпбиіні? ?аза? жазуында?ы ?лгілері;  жа?а  ?ліпбиді ен­гізу жолдары; латын ?ліпбиіні? ?олда­нысына ?сыныстар.
Жоспарлан?ан іс-шара осы атал?ан ба?ыттар негізінде дайындал?ан ша?ын слайд к?ріністерінен басталды. Онда латын ?ліпбиіне орай айтыл?ан сан т?рлі пікірлер, я?ни БА?-та жары? к?рген ма?алалар мен интернет порталдарда?ы ойлар ж?не латын ?ліпбиіні? жобалары жайлы ?зірленген ?ліпби к?ріністері ?сынылды.
Латын ?ліпбиіне к?шу б?гін ?ана айтыл?ан д?ние емес, б?л м?селе б?дан ілгеріде, т?уелсіздікті  ал?ан  т?ста к ?теріліп, ?алымдарды? ?зекті м?селелеріне айнал­?алы ?ашан. Сонды?тан б?л жайлы ?зге т?ркі халы?тарыны? іс-т?жірибелері сараланып, тал?ыланып ерекше атап ?тілді. Оны? ішінде ?зірбайжан, ?ыр?ыз, ?збек, т?рік халы?тарыны? к?шу жайы. Олар жіберген ол?ылы?тарды? ?айталанбауы ж?не орта? бір арнада ?алыптасуы да тілге тиек етілді. Б??ан т?рік тіліні? маманы Жа?ангер ?ариниді? ?ріптерді та?балауда?ы дыбысты? ерекшеліктерді? са?талуы ?те ма?ызды екендігі аталса, екінші тараптан ?ліпбиді алмастыруда?ы саяси м?селелерді? де барлы?ын атап ?ткендігі к??ілге ?онымды болды.
Д??гелек ?стелде латын ?ліпбиімен айналысып ж?рген ?алымдарды? да пі­кір­­­лері ты?далды. Онда б?л жазу?а к?­шу­де ?сыныл?ан ?ліпбилерді? ма?ыз­ды­лы?ы, ?зектілігі сараланып талданды. Осы м?селемен айналысып ж?рген ?а­лым­дарымызды? ой-пікірлері ?атысу­шы­лар?а жа?а бір серпіліс тудыр?андай болды. Ол пікірлерді? ?зегі – латын ?ліпбиі а?ылшын ?ліпбиі негізінде жасалса д?рыс болатынды?ы жайлы ?сыныстар.  Сондай-а? ?аза? хал?ы латын ?ліпбиіне ал?аш  к?шіп жат?ан жо?, ол ?ліпби жазу тарихымызда бол?анды?ын тілге тиек етіп, б?л ?ліпбиге ?айтадан ену деп ?абылдау керектігі ерекше атап ?тілді.
Мемлекет басшысы Жолдауында айтыл?ан жо?ары­да?ы пікірлерді негізге ала отырып, ?аза? хал?ы ?аншама ?иын кезе?дерді бастан кешсе де, ?иынды??а бой бермей кел­ген ?рпа?ты? ?сер ?рісі ке? екендігін ай?ындайтын жас­тарды? да ой-пікірлері ты?далды. Оларды? ойынша, ?аза? тіліне икемделген латын ?ліпбиіне к?шуді ескеру  керек.  Б?л – ?лемдік жа?анданудан ?алмау?а, ?рпа?ты? интернет тілін жетік игеруіне, е?  бастысы,  ?аза?  тілін  жа??ырту?а жа?­дай ту?ызады.
Т?йіндей келгенде, д??гелек ?стелге ?атысушылар к?пшілік ?ауым?а б?гінгі жа­?андану заманында латын графика­сыны? ма?ыздылы?ы ерекше екендігі атап ?тті, соны? негізінде ?аза?стан­ды?тарды? да осы бастамалар?а н?тижелі т?рде ?ол жеткізеді деп сенім білдіріп, ізгі ниеттерге с?ттілік тілеумен ая?талды.
Н?рлан МАНС?РОВ,
филология ?ылымдарыны? кандидаты

www.halyksozi.kz

?арышкер атында?ы стипендия

Жуырда «Т?ран-Астана» университетінде Халы? ?а?арманы, белгілі ?арышкер, техника ?ылымдарыны? докторы, профессор То?тар ?уб?кіров атында?ы атаулы стипендия сертификаттарын табыстау р?сімі ?тті.
Салтанатты кешті аш?ан уни­­­­­верситет ректоры, профессор Г?лжамал Жапарова атаулы стипендияны? студенттерді? озат о?уы мен ?ылыми-зерттеу ж?­­­­­мыстарында?ы жетістіктерін, шы­­­?армашылы? ж?не іскерлік бел­сенділіктерін материалды? т?р­?ыда мада?тау ?шін та?а­йын­­­дал?анды?ын айтты. Ректор б?л секілді шаралар «Т?ран-Астана» университетіні? білімді, б?секеге ?абілетті мамандар даярлау?а серпін беретінін де атап ?тті.
Сонымен, 2013 жыл?ы атау­­­­лы стипендияны иемденген ?з­дік студенттер туралы бі­рер с?з. Б?л жолы стипендия «Мем­­­­ле­­­­­­кеттік ж?не жергілікті бас­?ару» маманды?ыны? 2-курс сту­денті Ж?сіпжан Жамаш?а, «Пси­­­­­­­­­­­хо­­­­­ло­гия» маманды?ы бойынша 1 ж?не 3-курс студенттері Н?ржамал Бек­­болатова мен М?­дина Сыз­­ды?ова?а, «Аударма ісі» ма­ман­ды?ыны? 2-курс студенті Ер­кежан Манапова?а ж?не «Мем­­­­­ле­кет­тік ж?не жергілікті бас?ару» ма­манды?ыны? 2-курс студенті М?дияр Т??патов?а та?айындалды.
Салтанатты музыка мен ?ол шапала? аясында белгілі ?арышкер То?тар ?уб?кіров лауреаттар?а ?з ?олымен сертификаттар тапсырды. Ол университет дайындайтын жас мамандар?а ж?мыс орындары ?ажет екендігін, мамандарды? даярлануына тек жо?ары о?у орындары ?ана емес, мемлекет те аса м?дделі болуы тиістігін баяндады. «Жас мамандар елімізді? тірегі болуы ?ажет, сонды?тан жастар тере? білім алумен ?атар, ?з к?сібіні? шы?ына жетуге университет ?абыр?асынан дайындала бастаса, ол ?лкен жетістік», деді ?арышкер.
«Егемен-а?парат».

К УСПЕХУ – ЧЕРЕЗ ТРУД

IMG_5003

№ 130 (2895). СУББОТА, 3 НОЯБРЯ 2012 ГОДА

К УСПЕХУ – ЧЕРЕЗ ТРУД

В университете «Туран-Астана» обсудили вопросы социальной модернизации страны

Участники «круглого стола» на тему «20 шагов к Обществу Всеобщего Труда: путь к светлому будущему» – известные общественные деятели, преподаватели и студенты – подчеркнули мысль: государство не обязано быть донором для населения, напротив, граждане, а особенно молодежь, должны работать и стремиться вносить свой вклад в развитие страны:

Однако каким бы продвинутым в своей сфере ты ни был, ты бесполезен своей Отчизне без любви к ней, уверен депутат Мажилиса Парламента Абай Тасболатов Важным моментом преподавания генерал-лейтенант называет воспитательный процесс, который, по его мнению, должен стоять выше образовательного.

Я – выпускница Кызылординского государственного университета имени Коркыт ата, на чистом казахском говорит бронзовый призер Лондонской Олимпиады Марина Вольнова. В будущем хочу проявить себя не только в спорте,  но и в сфере права. Хочу хорошо знать законы государства и трудиться во благо своей страны. С этой целью я поступила в университет «Туран-Астана» по специальности «Право». Думаю, всюду – и в учебе, и в спорте – самое главное – это труд.

Алия ТЮЛЬКУБАЕВА

МАМАНДЫ ЕМЕС, АДАМДЫ Т?РБИЕЛЕУ МА?ЫЗДЫ

Кеше елордада?ы «Т?ран-Астана» университетіні? м?жіліс залында Астанада?ы жо?ары о?у орындарыны? о?ытушы профессорлары мен орта мектеп ?стаздары, депутаттар, сондай-а? студенттер ?атыс?ан «Жар?ын болаша??а жол» атты д??гелек ?стел ?йымдастырылды.

Д??гелек ?стелге ?атысу­шы­лар Елбасыны? «?аза?станны? ?леуметтік жа??ыртылуы: Жал­пы?а Орта? Е?бек ?о?амына ?а­рай 20 ?адам» ба?дарла­малы? ма?аласын ?зек етіп,

к?­кейлерінде ж?рген ой-пікірлері­мен б?лісті. Іс-шараны «Т?ран-Астана» университетіні? ректоры Г?лжамал Жапарова ашып берді. Ол ел Президентіні? білім беру ж?йесіне ?атысты ?оз?а?ан, ?сі­ресе, ?лтты? білім беру ж?йесін жа?арту, о?у-т?рбие ?дерісіне ?з­герістер енгізу, білім беру ?ыз­меттерін ?олжетімді ету сынды м?селелерге то?тала келіп, б?ндай ?зекті проблемалар к?пшілік ой ?ос?анда, ?о?амда?ы жа?дайды к?з алды?а ?келетін салауатты пікірлер айтыл?анда на?тылана­ты­нын жеткізді.

Шара барысында с?з с?йлеген Парламент Сенатыны? депутаты Ертар?ын Астаев ба?дарламалы? ??жатты? «мемлекет халы??а донор емес, азаматтарды? ?л-ау?а­тын к?теру ма?сатында ?ріптес р?лін ат?аруы тиіс» деген негізгі идеясы т??ірегінде жастарды т?р­биелеу ?ажеттігіне назар аударды. Ол ?азіргі ?лемдік экономикалы? ж?йеде е?бекті кемсітушілікке жол берілгенін, да?дарыстарды? т?п-тамыры содан шы??анын баян­дады. Депутат сондай-а? Парламент Сенатында ?аралып жат­?ан жобаларына да то?талып ?тті. Соны? ішінде б?л жиын?а ?а­тыстысы «Жастар туралы» За? еке­нін на?тылап, оны? жуы? арада жалпы отырыста тал?ылана­тынын жеткізді.

Ал М?жіліс депутаты Абай Тасболатов негізінен т?рбиеге, отанс?йгіштікке ?атысты с?з ?оз?ады. Тауы? ?рла?анны? алты жыл?а сотталып, адам ?лтіргенні? бес жыл?а сотталатыны, кейде тіпті ра?ымшылды??а ілігіп бос­танды??а шы?атыны немесе кейбір «ата?ты» ?рыларды? ел ?аржысын ?ым?ырып шетке ?а­шып кететіні, енді ?алыптасып келе жат?ан жастарды? санасын улайтын ?рекеттер екенін айта келіп, жастарды отанс?йгіштікке т?рбиелеу ?шін ?лкендерді? ?зі олар?а ?лгі бола білу керек де­генді д?ттеді.

Д??гелек ?стелде студенттер арасынан Лондон Олимпиадасы­ны? ?ола ж?лдегері, «Т?ран-Ас­тана» университетіні? студенті Марина Вольнова с?з алды. Ол е?бексіз еш?андай биікті ба?ын­дыру м?мкін еместігін, сондай-а? білім мен е?бек бір-бірін толы?­тыратын ??ымдар екенін жеткізді.

Б?л шараны? бір ерекшелігі – д??гелек ?стелге телек?пір ар­?ылы Алматыда?ы «Т?ран» уни­верси­тетіні? де ?атысуы болды. Студенттер телек?пір ар?ылы депутаттар мен профессорлар?а ?здерін тол­?ан­дыр?ан кейбір м?­селелерге ?атысты с?ра?тар жолдап отырды.

Айг?л СЕЙІЛОВА,

«Егемен ?аза?стан».

Статья о Нас в “Вечерней Астане”

Вечерняя

№ 51 (2816). ЧЕТВЕРГ, 3МАЯ 2012 ГОДА
Н А П Ь Е Д Е С Т А Л Е   –   « Т И Г Р Ы   Т У Р А Н А »
В Республиканской студенческой олимпиаде по специальности «Туризм» обладателем первого места стала команда университета «Туран-Астана» со звучным и гордым названием «Тигры Турана».
Цель олимпиады – совершенствование качества подготовки специалистов, повышение интереса студентов к избранной профессии. Она проходит два этапа: Qualifying и Final. Первый тур Qualifying (отборочный) проходил дистанционно, где команды защищали свои проекты. Второй тур Final (финальный), в котором команды состязались по технике и тактике туристского  многоборья.
В олимпиаде всего участвовало 29 команд, три из которых – российские. В финале команда университета «Туран-Астана» продемонстрировала профессионализм, устремленность и упорство. По отзывам самих членов команды, это соревнование научило их учиться друг у друга, сохранять спокойствие, быть друг за друга горой. И понять простую истину, что единство – это сила.

Широкий резонанс

За строкой Послания Президента народу Казахстана «Казахстан на пути к ускоренной экономической, социальной и политической модернизации»

Широкий резонанс не только в Республике, но и во многих странах мира получило январское Послание Президента народу Казахстана «Казахстан на пути к ускоренной экономической, социальной и политической модернизации». Свидетельство тому – многочисленные отклики представителей мировой политической элиты, публикации, теле- и радиорепортажи о социально-экономическом, культурном и политическом развитии Республики в международных СМИ.
Не стал исключением и профессорско-преподавательский состав университета «Туран-Астана». 10 февраля 2012 года в актовом зале университета состоялось собрание, посвященное обсуждению Послания Президента Республики Казахстан, лидера нации Н.А. Назарбаева народу Казахстана.
С приветственным словом выступила ректор университета «Туран-Астана», профессор Г.А. Джапарова. В своем выступлении ректор отметила, что коллектив университета «Туран-Астана» с чувством высокой ответственности своего непосредственного участия воспринял грандиозные по своему масштабу и значимости эпохальные планы и задачи, выдвинутые Президентом в своем Послании.
Модератором собрания – д.э.н., профессором кафедры «Экономические дисциплины» А.А.Пягаем, было отмечено, что красной нитью через все Послание прошла мысль о том, что Казахстану жизненно важно найти оптимальный баланс между экономическими успехами и обеспечением общественных благ. Это означает, что все те экономические успехи и достижения, которых добился Казахстан за годы своего независимого развития, должны стать основой для качественного роста уровня жизни и благосостояния казахстанцев.
В Послании прозвучал целый ряд новых интересных идей и предложений, которые были раскрыты докладчиками-преподавателями университета:
1. Искаков Б.М., кандидат экономических наук, доцент кафедры «Экономические дисциплины» в своем докладе раскрыл суть создания эффективной системы обучения и содействия в трудоустройстве, способствующей развитию предпринимательства на селе, повышению мобильности трудовых ресурсов, направленной на трудоустройство в центрах экономической активности Казахстана;
2. Батырханов Г.К., кандидат исторических наук, доцент кафедры «Социально-гуманитарные дисциплины» в своем докладе разъяснил программу «Доступное жильё», направленную на обеспечение собственным жильём более полумиллиона молодых семей;
3. Рамазанова А.С., кандидат юридических наук, доцент кафедры «Правоведение» в своем докладе раскрыла суть программы «Региональное развитие» направленной на развитие малых городов;
4. Жузбаев С.С., кандидат физико-математических наук, доцент кафедры «Информационные технологии» в своем докладе разъяснил программу «Повышение качества государственных услуг населению» через развитие электронного правительства, которое позволит упростить административные процедуры, повысит компьютерную грамотность населения;
5. Барсукова Р.А., кандидат юридических наук, профессор, заведующая кафедрой «Правоведение» в своем докладе раскрыла суть программы «Улучшение кадрового потенциала», направленной на подготовку квалифицированного политического класса управленцев, составляющих основу новой управленческой элиты в ХXI веке;
6. Атамбаев К.Д., старший преподаватель кафедры «Правоведение» в своем докладе разъяснил программу «Модернизация судебной и правоохранительной систем», направленную на пересмотр порядка формирования судейского корпуса и качественное кадровое обновление правоохранительных и специальных органов;
7. Мандыкаева А.Р., кандидат психологических наук, доцент кафедры «Психология» в своем докладе раскрыла суть программы «Качественный рост человеческого капитала в Казахстане», направленной на внедрение в процесс обучения современных методик и технологий для повышения качества педагогического состава, создания независимой системы подтверждения квалификации, расширения доступности образования для молодежи;
8. Кобка Ю.В., доцент кафедры «Экономические дисциплины» ознакомил присутствующих с  программой «Совершенствование пенсионной системы РК», направленной на выработку предложений со стороны Правительства и Национального банка по совершенствованию пенсионной системы;
9. Утельбаев С.А., доцент кафедры «Экономические дисциплины» в своем докладе раскрыл суть программы «Индустриально-инновационные проекты Казахстана», направленной на формирование и развитие передовых кластеров нашей экономики;
10. Мырзаханов Н.М., доктор биологических наук, профессор кафедры «Туризм и сервис» в своем докладе презентовал программу «Развитие сельского хозяйства», направленную на разработку программ по развитию сельскохозяйственного производства.
В заключение профессором А.А.Пягаем были подведены итоги по десяти направлениям Послания, в которых были затронуты актуальные вопросы именно тех сфер общественной жизни страны, решение которых повлияет на состояние внутреннего и внешнего «самочувствия» Казахстана.

123