Орта? іс – жар?ын болаша??а бастау

?аза?станда нары?ты? ж?йені? да­муыны? жа?а сатысында, я?ни инно­ва­циялы? экономика?а бет ал­?ан­да маман­дарды? сапалы білім­ді­лігі мен біліктілігі ж?не эконо­ми­ка­лы? дайынды?ы ?те ?ажет. Осы ма?­сат?а жету ?шін «Т?ран-Аста­на»  университеті Астана ?аласы бі­лім бас?армасыны? ?олдауымен мектеп ж?не колледж м??алімдеріне арнап т?рлі семинар-тренингтер, шеберлік сынып д?рістерін ?ткізуді ?ол?а алды.
?ткен жыл?ы ?азан айында осы ма?сатпен семинар-тренингтер ?т­кізген болатынбыз. Б?л шара?а ат­са­лыс?ан ?стаздар е?бектерін ты?­дау барысында ?зік шы??ан білім беру ?дістемесі мынадай болды: «Ту­ризм ж?не сервис» ка­фе­дра­сыны? про­фессорлы?-о?ытушылар ??­рамы «Эко­логиялы? танымнан, ноос­фе­ралы? ойлау?а дейін» та?ы­рыбында шеберлік сынып ?ткізсе, биология ?ылымдарыны? докторы, профессор Н.Мырзаханов «Экзо ж?не эндо­ко­ло­­гия­ны? ?йлесімі» жай­ында адам­ны? био­логиялы? даму ерекше­лі­к­тері, таби­?ат­пен байланысы, эколо­гия­лы? м?селелер ж?не оны? шешу жолдары тал?ы­ланды. «Экотуризм ж?не ?лтты? ??ндылы?тар»  та?ы­рыбы аясында профессор М.?аб­дуллина ?аза?­станда?ы туризмні? дамуы барысында ?лтты? ??нды­лы?т­а­ры­мызды ?айтсек са?таймыз ж?не туризм ?шін шетелдік ?о­на?­тар­ды ?ызы?­тыру ар?ылы дамыту туралы хабардар етті.
«Экономикалы? п?ндерді о?ыту­ды? белсенді ?дістері» та?ырыбын­да?ы ше­бер­лік сыныпты «Т?ран-Астана» уни­вер­ситетіні? доценті С?бит ?телбаев ж?ргізді. ?сіресе, б?л ?ткі­зіліп отыр?ан іс-шарада ерекше к?зге т?с­кен доцент Бауыржан Искаков «Эконо­миканы? инно­вациялы? даму ?ар­?ынын арттыру жолдары» та?ыры­бында?ы семинары ?а­зіргі жа?дайды на?ты егжей-тегжейлі т?сіндіруімен ерек­ше­лен­ді. М?ндай ?діс ты?дау­шы­ларды? белсен­ді­лігін арттырып, ?ызы­?у­шы­лы?ын оятты. Сондай-а?, «Эконо­микалы? теория п?нін о?ы­ту­ды? ?діс­те­месі» туралы д?рісті профессор, экономика ?ылымдарыны? докторы А.Пягай ?ткізді. Та?ырып ше?бе­рінде ты?дау­шылар экономи­к­алы? терминдермен ж?мыс істеді.
?лтты? білім беру ж?йесі мен білім беру сапасы ?лшемдеріні? бірігуін ?а­жет ететін ?рдісі мамандарды дайын­дау­ды? сапасын б­а­?а­лау м?селесі ?зек­ті­лі­гі­мен назар аударды. Білім сапасын ба?а­лау екі аспектіден т?рады: біріншіден, ба­?а­лау ж?йені ?амтамасыз ететін кері байланыс болып табылады, ал екін­шіден, ба?алау ?рдісі кезінде м?д­де­лілік танытуы бар салалар жа?ынан т?рлі талаптар пайда болады, ол практикалы? к?з?арасымен  ма?ыз­ды екені с?зсіз.
Сонымен, семинар ты?даушы­ла­ры­на – Астана ?аласыны? мектеп м??алім­дері мен колледж о?ыту­шы­ларына эко­номикалы? п?ндерді о?ы­туды? ?лтты? ж?не ?лемдік эконо­миканы? даму ерек­шеліктерін ескере отырып, ?азіргі за­ман?ы ?дісте­ме­лер ?сынылды.
З?уреш КОЛУМБАЕВА, «Т?ран-Астана» университет­іні? жо?ары о?у орнынан кейінгі білім беру орталы?ыны? директоры.

-Егемен ?аза?стан газеті – http://www.egemen.kz

Орта? іс – жар?ын болаша??а бастау

Уа?ыты: 20 ?а?тар 2012 @ 6:45 Айдары: Руханият

тугырлы ел

SAM_0091

Т?уелсіздікті? 20 жылды?ына орай, “Астана ?аласыны? Тілдерді дамыту

бас?армасы ” мемлекеттік мекемесіні? басты?ы Оразгул АСАН?АЗЫ

ж?неуниверситет о?ытушылар, студенттер ?ауымымен

“Т??ырлы елді? тірегі тіл”атты та?ырыбында кездесу кеші ?тті.

Нурлан МАНСУРОВ, доцент.

 

Казахстанская правда

AstanaAkshamy 16-05-11

http://astana-akshamy.kz/index.php?uin=1230032972&chapter=1305175027

АУ?ЫМЫ КЕ? АКАДЕМИЯ
«Т?ран-Астана» университетi жанынан ашыл?ан «UNIVERSUM-METAEPISTEMIA» Академиясыны? т?саукесер жиылысы болып ?ттi. О?ан елiмiздi? бiрнеше ??iрлерiнен арнайы ша?ырыл?ан ?алымдар мен мамандар ?атысып, олар аталмыш Академияны? толы? ж?не ?ауымдастырыл?ан м?шелiгiне сайлауды? т?жырымдамалы? талаптарымен танысу?а м?мкiндiк алды.

123